GEODETA - Wojciech Bryl  530-015-209  wbryl.grupag2@gmail.com
GEODETA - Justyna Bryl    570-661-347  jbryl.grupag2@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą

Oferta skierowana do klientów indywidualnych

 

 • mapa do celów projektowych
  (aktualna mapy geodezyjna wymagana do projektu budowlanego i rozpoczęcia procesu inwestycyjnego) 
 • tyczenie budynku, budowli lub uzbrojenia terenu
  (wyznaczenie w terenie położenia projektowanych obiektów w celu rozpoczęcia prac budowlanych) 
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku, budowli lub uzbrojenia terenu
  (pomiary kontrolne po zakończeniu budowy konieczne do odbioru zrealizowanego obiektu budowlanego) 
 • wyznaczenie lub wznowienie punktów granicznych
  (wytyczenie lub odszukanie w terenie punktów granicznych działki) 
 • podział nieruchomości (działki)
  (podział działki w celu wyodrębnienia z niej niezależnych części w ewidencji gruntów i księgach wieczystych)

Oferta skierowana do firm projektowych i budowlanych

Obsługa geodezyjna przy opracowaniu dokumentacji projektowej:

 • mapy do celów projektowych w wersji analogowej
 • mapy do celów projektowych w wersji numerycznej w formacie .dwg, .dxf, .dgn
 • pomiary i opracowanie numerycznego modelu terenu
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane oraz inne szczegółowe pomiary inwentaryzacje

Obsługa geodezyjna przy realizacji inwestycji budowlanej:

 • geodezyjna obsługa inwestycji mieszkaniowych i usługowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji drogowych i mostowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji przemysłowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji użyteczności publicznej
 • zakładanie osnowy realizacyjnej i reperów roboczych
 • pomiary oraz obliczenia objętości robót ziemnych
 • pomiary prze realizacji prac geologicznych i geotechnicznych
 • pomiary przy realizacji konstrukcji żelbetowych i stalowych
 • pomiary przy pracach budowlano-montażowych maszyn, urządzeń i konstrukcji
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej
 • pomiary powierzchni oraz kubatur

Okresowe i kontrolne pomiary geodezyjne:

 • pomiary objętości mas ziemnych, hałd i składowisk materiałów sypkich
 • pomiary pionowości obiektów
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz gruntu
 • pomiary geometrii budynków i budowli
 • pomiary geometrii suwnic, konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
 • inne pomiary precyzyjne

Obsługa nieruchomości i dokumentacji prawnej:

 • wyznaczenie lub wznowienie punktów granicznych
 • wytyczanie granic pasa drogowego
 • podziały nieruchomości we wszystkich trybach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • podziały nieruchomości w trybie ZRID
 • scalenia i podziały nieruchomości
 • wykazy synchronizacyjne i badanie ksiąg wieczystych
 • mapy do zasiedzenia
 • mapy do celów prawnych

Ceny usług ustalane są indywidualnie w zależności od typu pomiaru, nakładu czasu pracy, stopnia skomplikowania zlecenia, położenia działki oraz sposobu jej zagospodarowania. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.

© grupaG2
Designed by virtualgroup.pl